Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Toespraak van Mariëtte Voogd, voorzitster op de Nieuwjaarsreceptie 2018

Toespraak van Mariëtte Voogd, voorzitster op de Nieuwjaarsreceptie 2018
Lokaal @ Vlaams Belang

Beste mensen en medestanders:

Welkom op de wat late Nieuwjaarsreceptie van onze afdeling Burcht Zwijndrecht maar desalniettemin een broodnodige receptie om de puntjes op de “i” te zetten nu we voor belangrijke gemeenteraadsverkiezingen staan in oktober van dit jaar. Het is nu meer dan ooit van belang dat we steun krijgen vanuit de bevolking om onze standpunten uit te kunnen dragen.

Onze partij wil duidelijk het onderscheid maken tussen links: die onbetaalbare open grenzen profileert en rechts: dat een neoliberale weg bewandelt dat onze mensen armer maakt.

We zijn en blijven een sociale volkspartij dat een hart heeft voor onze eigen mensen.

Er gaat momenteel elk jaar 7 miljard Euro naar migratiepolitiek terwijl wij met steeds meer mensen te maken krijgen die niet meer rond kunnen komen. Ook oudere mensen hebben het steeds moeilijker als U weet dat een gemiddeld pensioen 1.200 per maand bedraagten een rusthuis gemakkelijk1600 per maand kost.

Terwijl er steeds meer bespaard wordt op de kap van onze gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden, staat er dus geen maat op de oplopende migratiekosten. Het mes snijdt zo diep dat de pensioenen in ons land 40% lager liggen dan in onze buurlanden. Het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer kan betalen is met een derde gestegen en 1 op de 7 landgenoten leeft in armoede…

In België betalen wij 2 miljard euro aan ouderenzorg terwijl we 1,3 miljard op moeten hoesten aan asielopvang.

Moesten we de 7 miljard euro die we momenteel op moeten hoesten voor alle beleidsdomeinen die met migratie bezig zijn zouden kunnen besteden voor de pensioenen en kindergeld dan zouden we toch al een heel eind verder staan in ons land.

Ondertussen is er wel geld voor immigranten die nooit 1 euro hebben bijgedragen: zo spendeerde onze regering op een jaar tijd 1,3 miljard euro aan asielopvang, 808 miljoen aan werkloosheidsuitkeringen voor niet-Belgen en 188 miljoen aan leeflonen voor asielzoekers. In totaal bedroeg de immigratiefactuur 7,2 miljard euro of 987 euro per Vlaming..

Het Vlaams Belang heeft berekend dat we met dat geld de armtierige pensioenen met 150 euro kunnen doen stijgen, de rusthuisfactuur kunnen halveren en de tarieven in de voor- en naschoolse kinderopvang met 30% kunnen laten dalen..

VB Wil een nationale volkspartij zijndie de sociale zekerheid niet afbreekt maar beschermtwaardoor we de solidariteit onder de burgers kunnen versterken maar daarvoor moeten wij de migratiekraan resoluut dichtdraaien.

1 van onze voorstellenis een maximumgrens van niet meer dan 10% voor NIET-Belgenin sociale woningen toe te laten. Waarom? ..vraagt U zich af? : omdat we zien dat Vlamingen die misschien een achtste van een huis of bouwgrond hebben geërfd uit hun sociale woning worden gezetterwijl de Turken en de Marokkanen die een bezit hebben in hun thuislanddat niet moeten.

Wij eisen dan ook dat als Turkije, Marokko en andere Nrd Afrikaanse landen niet meewerken met onze overheden en geen gegevens vrijgeven van hun onderdanen dat we dan de toewijzing van sociale woningen aan die mensen maar af moeten wijzen.

Beste mensen weet dat onze economie sterk genoeg is om een stevige sociale zekerheid te garanderen op voorwaarde dat we stoppen het OCMW van de wereld te spelen.

Onze partij staat al 40 jaar lang: 365 dagen per jaar voor identiteit en veiligheid, dit zit in het DNA van onze partij en eerlijk gezegd is het triest als ik andere partijen deze woorden hoor gebruiken als hun verkiezingsthema’s…

Er wordt vanalles beloofd maar waar blijft :

1 de aangekondigde verstrenging van de gezinshereniging voor asielzoekers? Ze zijn zelfs soepeler geworden dan in het Duitsland van Merkel..

2 Waar blijft de in het vooruitzicht gestelde uitbreiding van de lijst van veilige landen? De lijst is niet veel veranderd even lang of tis te zeggen even kort als voordien?

3 Waar blijft de verdubbeling van het aantal plaatsen in de gesloten terugkeercentra??

Er wordt ons al 4 jaar verandering beloofd maar hebben tot op heden weinig verbetering gezien.

Onder deze regering:

Nam de gezinshereniging van niet Europese vreemdelingen toe met 20%

Verdubbelde het aantal erkenningen van asielaanvragen

Steeg de totale instroom van vreemdelingen van 125.087 naar 134.706 per jaar

Beste mensen,

We hebben niet alleen het recht maar ook de verdomde plicht om datgene wat wij van onze ouders en grootouders hebben geërfd voor onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Als we hen nog een leefbare toekomst willen gunnen moet de massa-immigratie worden gestopt.

Niet morgen maar VANDAAG!

Op gemeentelijk niveau maken wij dezelfde laksheid mee als op Vlaams en Federaal niveau.:

De laksheid op de aanpak naar veiligheid toe.

De laksheid met betrekking tot de moskee in onze gemeente. :

De Iraanse vrouwenrechtenactiviste Darya Safaidie samen met haar man Iran vele jaren geleden is ontvlucht zegt het volgende over de Islam:

De Koranlessen worden gebruikt als “brainwashing” om een “goede” moslim te zijn. Geen gelijke rechten voor mannen en vrouwen: die apartheid zit ingebakken in de Islam. Wie zich er niet in schikt is een slechte moslim. De indoctinatie is al veel langer aan de gang: in koranlessen en lezingen, in de moskee, op sociale media zelfs in onze scholen.

Ik kan het niet genoeg herhalen zegt Darya:

Het Islamisme is in strijd met onze waarden van gelijkheid, vrijheid en secularisme. De Islamisten willen uiteindelijk de wereld overheersen!

Het gemakkelijkste doelwit van hun indoctrinatie is de jonge generatie: de toekomst van ons land. In Koranlessen voor kinderen circuleert een bekend Franstalig Youtubefilmpje waar gezegd wordt dat mensen die naar muziek luisteren in het hiernamaals een varken worden. Dat vinden die kinderen natuurlijk verschrikkelijk!Ook de ouders gunnen hun kinderen niet altijd een kritische blik op de misdadige intenties van de islamisten. Nog maar aan kritiek denken is al taboe.

Onder het mom van vrijheid van godsdienst leren ook Islamisten in DIT land onze kinderen afstand te nemen van deze samenleving: om ze te verafschuwen en zelfs aan het wankelen te brengenzoals : werk niet op een plaats waar je geen hoofddoek mag dragen, werk niet op een plaats waar je niet op tijd kunt bidden, luister niet naar muziek.

Dit soort beperkingen werkt afscheiding tussen mensen in de hand en dat is nog maar het begin van de ellende. En dan te weten dat velen onder ons tot Islamofoob worden gebombardeerd. Daarom tot slot:

We mogen nooit toestaan dat islamisten de instrumenten van de democratie gebruiken om haar te ondermijnen.”

De laksheid met betrekking tot deftige maatregelen naar sluipverkeer toe.

Daarom zijn we op zoek naar personen die samen met ons onze afdeling willen steunen en behartigen. Onze afdeling streeft binnen onze gemeente naar o.a.:

  • Meldpunt voor dierenwelzijn
  • Aangenaam en leefbare woonwijken
  • Woning voor behoeftige eigen Vlamingen
  • Veilige en vlot bereikbare gemeente
  • Middenstand en lokale kleinhandel stimuleren – Belangrijke schakel tussen sociale contacten
  • Gezinshereniging moet gebeuren in land van herkomst

Voelt u zich geroepen of kent u inwoners binnen onze gemeente diemee op de verkiezingslijst willen staan Laat het ons weten!

En daarom, beste vrienden: misschien niet vanaf vandaag, maar ten laatste vanaf morgen: aan het werk! Voor onze partij, ons land, onze mensen en onze toekomst.

En dan geef ik Nu graag het woord aan ons Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang de heer Gerolf Annemans.

Ik dank U